Quy chế dan chủ cơ sở trường THCS Cao Quảng

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong trường học

                       

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS CAO QUẢNG

 

- Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường.

- Căn cứ khoản 1 điều 19 của Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, 

giới thiệu về trường

Lượt truy cập: 379855 lần

Đang online: 20 người